Press "Enter" to skip to content

SKEJ - Slovenská esperantská mládež Posts

Stanovisko SKEJ k diskusii s podpredsedom vlády Pál Csákym

Nezdieľame Vaše obavy o šance esperanta: esperanto je v praxi vyskúšaný model, ktorý v komunite svojich hovoriacich zabezpečuje medzinárodnú komunikáciu rovnoprávnu, priamu a všeobecnú: komunikácia prostredníctvom esperanta je realizovaná jazyková demokracia. Keďže znalosť esperanta priaznivo pôsobí na vyučovanie ďalších cudzích jazykov, je esperanto kľúčom k mnohojazyčnosti. Mnohojazyčnosť, jazykovú ekológiu a rovnoprávnu komunikáciu spoločenstvo esperantistov nehlása ako hmlisté vízie budúcnosti: tieto ciele sa nám darí napĺňať tu a teraz.

Leave a Comment

Aj keby EÚ esperanto oficiálne uznala, bolo by možné zaviesť ho?

V Maďarsku sa 70-80% štátnych jazykových skúšok robí z angličtiny. Je však zaujímavé, že v súčasnosti, v roku 2004, je v početnosti jazykových skúšok na druhom mieste esperanto. A zatiaľ výuka nemčiny klesá a výuke francúzštiny, španielčiny, latinčiny, starej gréčtiny, taliančiny a ruštiny hrozí zánik.

Leave a Comment

Nedôležité jazyky neexistujú

Znepokojuje nás, že jazyky vymierajú. Trend utláčania „malých“ jazykov na úkor „veľkých“ je badateľný aj v Európe. Navonok sa Európska únia hlási k mnohojazyčnosti. Ubezpečuje nás o tom svojim sloganom „Jednotní v rozmanitosti“, Európskou chartou regionálnych jazykov, alebo pripravovanou ústavou. Ale deklarácie nestačia. Dobre je to vidieť napriklad na oficiálnych stránkach EÚ (http://europa.eu.int), na ktorých sú v slovenčine prevažne iba odkazy na dokumenty v angličtine. Je naše európske občianstvo iba prázdnou škrupinou?

Leave a Comment