Press "Enter" to skip to content

Esperantisto Slovaka

Esperantisto slovaka je slovenský časopis vychádzajúci v Esperante už od roku 1946. Tento časopis sa zaoberá slovenskými a esperantskými témami, osobnosťami a udalosťami. Jeho podtitulom je “Sociálna a kultúrna revue esperantistov na Slovensku”. Vychádza štvrťročne.

 

Ako sa k nemu dostať?

Členské pre SKEF: Dobrovoľné, minimálne však 10 EUR (zahŕňa elektronickú verziu ES)

Predplatné pre elektronickú verziu ES (bez členstva v SKEF) min. 4 €. Platí pre cudzincov aj pre Slovákov.

Upozornenie: nevyhnutne uveďte svoju mailovú adresu a platbu oznámte našej pokladníčke (pozri dole).

V oboch prípadoch použite nové číslo účtu vo FIO-banke:

IBAN SK72 8330 0000 0026 0082 0124,

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX.

Okrem toho možno platiť aj na naše UEA-konto: skef-i.

Adresa Slovenskej esperantskej federácie:

Februárová 2, SK-985 01 Partizánske, Slovakio

Predseda: Peter Baláž, peter.balaz@esperanto.sk

Pokladník: Zuzana Pichnarčíková, zuzana.ova@gmail.com, tel. 0910905905.