Press "Enter" to skip to content

Staň sa členom!

Riadnym členom SKEJ sa môže stať každá fyzická osoba vo veku 15 a viac rokov, ktorá súhlasí so stanovami. Členstvo vzniká dňom zapísania do zoznamu členov, ktorý vedie predsedníctvo. Nový člen je zapísaný po zaplatení členského príspevku.

Fyzická osoba vo veku pod 15 rokov sa môže stať detským členom SKEJ. Detskí členovia nemajú hlas na valnom zhromaždení. V deň dosiahnutia veku 15 rokov sa detský člen automaticky stáva riadnym členom SKEJ.

Členstvo v SKEJ zaniká:

  • dobrovoľným rozhodnutím člena oznámeným predsedníctvu,
  • neplatením členského príspevku počas viac ako jedného roka,
  • vylúčením člena,
  • úmrtím člena,
  • zánikom SKEJ.

Riadni členovia majú nasledujúce práva:

  • zúčastňovať sa valného zhromaždenia, vystupovať a hlasovať na valnom zhromaždení,
  • voliť a byť volení do orgánov SKEJ,
  • byť informovaní o plánoch a činnosti SKEJ.

Riadni členovia majú nasledujúce povinnosti:

  • dodržiavať stanovy SKEJ,
  • platiť ročný členský príspevok.

Ak člen koná v rozpore s cieľmi a plánmi SKEJ alebo poškodzuje jej povesť, môže ho predsedníctvo vylúčiť. Člen sa môže proti vylúčeniu odvolať k valnému zhromaždeniu.

Ročný členský príspevok je pre detského člena, študenta, nezamestnaného, alebo zdravotne postihnutého 5€. Ostatní platia 10€/rok. Pre tých, ktorí sa prihlásia do SKEJ prvýkrát, platí 60%-ná zľava z členského poplatku (deti, študenti platia 2€ za prvý rok členstva, pred ostatných 4€ za prvý rok členstva). Zaplatiť môžete poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na číslo účtu vo Fio banke SK84 8330 0000 0020 0148 3971 (konš symbol 0968), alebo v hotovosti na valnom zhromaždení SKEJ.

Ak sa chcete stať členom SKEJ, vyplňte našu internetovú prihlášku (odporúča 9 z 10 SKEJánov!).  V každom prípade nám napíšte epoštu, aby sme vašu prihlášku vybavili rýchlejšie.