Press "Enter" to skip to content

Základné informácie o SKEJ

Slovenská esperantská mládež je občianske združenie mladých a pre mladých. Vzniklo 13. augusta 2003.

Jeho cieľom je:

  • podpora medzinárodného jazyka esperanto ako prostriedku medzinárodnej komunikácie;
  • informovanie mladých ľudí na Slovensku o esperante;
  • iniciovanie a podpora projektov medzinárodnej spolupráce mladých ľudí s využitím jazyka esperanto;
  • organizovanie vzdelávacích a kultúrnych aktivít v esperante alebo zameraných na esperanto;
  • spolupráca s organizáciami, ktorých ciele sú zlučiteľné s cieľmi SKEJ

SKEJ je od júla 2004 krajinskou sekciou TEJO na Slovensku.