Press "Enter" to skip to content

Stanovy

1. Názov a ciele

1.1. Názov občianskeho združenia je „SKEJ – Slovenská esperantská mládež“ (ďalej len SKEJ). Okrem úplného názvu sa používa aj názov bez skratky: „Slovenská esperantská mládež“, esperantský preklad názvu: „Slovakia Esperanta Junularo“ alebo len skratka: „SKEJ“.

1.2. Cieľom SKEJ je:

 1. podpora medzinárodného jazyka esperanto ako prostriedku medzinárodnej komunikácie;
 2. informovanie mladých ľudí na Slovensku o esperante;
 3. podpora jazykovej rovnosti a s tým spojených práv menšín;
 4. iniciovanie a podpora projektov medzinárodnej spolupráce mladých ľudí s využitím jazyka esperanto;
 5. organizovanie vzdelávacích a kultúrnych aktivít v esperante alebo zameraných na esperanto;
 6. organizovanie vzdelávacích a kultúrnych aktivít zameraných na rozvoj medzinárodného, medzikultúrneho a medziľudského porozumenia;
 7. príprava mládeže pre budúci pracovný život prostredníctvom dobrovoľníctva a získavania skúseností organizovaním aktivít SKEJ;
 8. spolupráca s organizáciami, ktorých ciele sú zlučiteľné s cieľmi SKEJ.

1.3. Sídlo SKEJ je Štúrova 727/15, 03301, Liptovský Hrádok.

2. Členstvo

2.1 Riadny člen

2.1.1. Riadnym členom SKEJ sa môže stať každá fyzická osoba vo veku od 15 do 30 rokov, ktorá súhlasí so stanovami. Členstvo vzniká dňom zapísania do zoznamu členov, ktorý vedie Predsedníctvo. Nový člen je zapísaný na základe prihlášky, po zaplatení členského príspevku.

2.1.2. Riadne členstvo v SKEJ zaniká:

 1. dobrovoľným rozhodnutím člena oznámeným Predsedníctvu písomne alebo elektronicky, členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia;
 2. neplatením členského príspevku počas viac ako jedného roka, kedy sa Riadny člen automaticky stáva Podporovateľom;
 3. s výnimkou členov predsedníctva, dovŕšením veku 30 rokov, kedy sa Riadny člen automaticky stáva Podporovateľom;
 4. vylúčením člena Predsedníctvom;
 5. úmrtím člena,
 6. zánikom SKEJ.

2.1.3. Riadni členovia majú nasledujúce práva:

 1. zúčastňovať sa Valného zhromaždenia, vystupovať a hlasovať na Valnom zhromaždení;
 2. voliť a byť volený do orgánov SKEJ;
 3. byť informovaní o plánoch a činnosti SKEJ.

2.1.4. Riadni členovia majú nasledujúce povinnosti:

 1. dodržiavať stanovy SKEJ;
 2. platiť ročný členský príspevok.

2.2 Čestný člen

2.2.1 Čestným členom sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá sa významne zaslúžila o napĺňanie cieľov SKEJ. Udelenie čestného členstva navrhuje ktorýkoľvek riadny člen a schvaľuje Valné zhromaždenie. Čestné členstvo vznikne len vtedy, ak táto osoba, písomne alebo elektronickou poštou, doručí predsedníctvu súhlas s čestným členstvom. Čestné členstvo je doživotné.

2.2.2 Čestné členstvo v SKEJ zaniká:

 1. dobrovoľným rozhodnutím člena oznámeným predsedníctvu písomne alebo elektronicky, členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia;
 2. vylúčením člena Valným zhromaždením;
 3. úmrtím člena;
 4. zánikom SKEJ.

2.2.3 Čestní členovia majú nasledujúce práva:

 1. zúčastňovať sa Valného zhromaždenia a vystupovať na Valnom zhromaždení;
 2. byť informovaní o plánoch a činnosti SKEJ.

2.2.4. Čestní členovia majú nasledujúce povinnosti:

 1. dodržiavať stanovy SKEJ.

2.3 Podporovateľ

2.3.1 Podporovateľom SKEJ sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a nie je Riadnym alebo Čestným členom SKEJ. Podporovateľom sa osoba stáva dňom zapísania do zoznamu členov, ktorý vedie Predsedníctvo. Podporovateľom sa po dovŕšení veku 30 rokov automaticky stáva každý Riadny člen, ktorý nie je členom Predsedníctva. Nový Podporovateľ, ktorý dovtedy nebol členom SKEJ, je zapísaný na základe vyplnenej a podpísanej prihlášky.

2.3.2 Členstvo Podporovateľa v SKEJ zaniká:

 1. dobrovoľným rozhodnutím člena oznámeným Predsedníctvu písomne alebo elektronicky, členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia;
 2. vylúčením člena Predsedníctvom;
 3. úmrtím člena;
 4. zánikom SKEJ.

2.3.3 Podporovatelia majú nasledujúce práva:

 1. zúčastňovať sa Valného zhromaždenia;
 2. byť informovaní o plánoch a činnosti SKEJ.

2.3.4. Podporovatelia majú nasledujúce povinnosti:

 1. dodržiavať stanovy SKEJ.

2.4 Vylúčenie člena

2.4.1 Ak člen koná v rozpore s cieľmi a plánmi SKEJ, alebo poškodzuje jej povesť, môže byť vylúčený.

2.4.2 Riadnych členov a Podporovateľov môže vylúčiť Predsedníctvo.

2.4.3 Čestných členov môže vylúčiť Valné zhromaždenie.

2.4.4 Bývalý člen sa môže proti vylúčeniu odvolať k Valnému zhromaždeniu.

3. Valné zhromaždenie

3.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SKEJ. Tvoria ho všetci Riadni členovia. Zvoláva sa minimálne raz za kalendárny rok a zároveň nie neskôr než 18 mesiacov od predchádzajúceho Valného zhromaždenia.

3.2. Valné zhromaždenie zvoláva a riadi predseda SKEJ alebo osoba, ktorú tým predseda SKEJ poverí.

 1. Čas a miesto konania riadneho Valného zhromaždenia musí byť oznámené všetkým členom aspoň 30 dní vopred.
 2. Na požiadanie väčšiny členov Predsedníctva alebo tretiny riadnych členov SKEJ musí byť do 30 dní od podania žiadosti zvolané mimoriadne Valné zhromaždenie.

3.3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň 20% riadnych členov.

3.4. Každý riadny člen, ktorý sa zúčastní valného zhromaždenia fyzicky alebo prostriedkom diaľkovej komunikácie, má práve jeden hlas.

3.5. O otázkach, ktoré nie sú obsiahnuté v elektronickom hlasovaní (napr. pozmeňovacie návrhy), je možné hlasovať iba osobne počas Valného zhromaždenia.

3.6. Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov o nasledujúcich záležitostiach:

 1. prijatie a zmena stanov SKEJ;
 2. zrušenie SKEJ, majetkové vysporiadanie, stanovenie likvidátora;
 3. odvolanie Predsedníctva alebo jeho jednotlivých členov;
 4. ustanovenie a zrušenie ďalších orgánov SKEJ;
 5. odvolanie sa bývalého člena proti vylúčeniu;
 6. udelenie alebo odobratie čestného členstva v SKEJ.

3.7. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou o nasledujúcich záležitostiach:

 1. voľba členov Predsedníctva;
 2. stanovenie členských príspevkov;
 3. schválenie rozpočtu a iné finančné záležitosti;
 4. iné záležitosti.

4. Predsedníctvo

4.1. Predsedníctvo koordinuje činnosť SKEJ a v dobe medzi Valnými zhromaždeniami je výkonným orgánom SKEJ. Volí ho Valné zhromaždenie na dobu jedného roka. Predsedníctvo má nasledovné zloženie: predseda, podpredseda a jeden až traja ďalší členovia predsedníctva. Počas neexistencie Predsedníctva prechádzajú jeho právomoci na Valné zhromaždenie.

4.2. Členom Predsedníctva môže byť iba Riadny člen SKEJ spôsobilý na právne úkony, ktorý má v deň volieb menej ako 30 rokov.

4.3. Členovia Predsedníctva na začiatku funkčného obdobia spomedzi seba prostou väčšinou volia predsedu. Predseda spomedzi ostatných členov predsedníctva vyberie podpredsedu.

4.4. Predsedníctvo vykonáva nasledujúce činnosti:

 1. zostavuje plán činnosti a rozpočet, ktoré predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu alebo zabezpečí ich schválenie iným vhodným spôsobom;
 2. organizuje vykonávanie plánu a rieši technické otázky s tým súvisiace;
 3. zabezpečuje chod organizácie.

4.5. Predsedníctvo rozhoduje prostou väčšinou. Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas predsedu.

4.6 Štatutárnym zástupcom SKEJ je jej predseda.

5. Hospodárenie

5.1. Zdrojom príjmov SKEJ sú najmä členské príspevky, dary, granty a dotácie.

5.2. Majetok môže byť použitý len na dosahovanie cieľov SKEJ a na zabezpečenie jej vlastnej činnosti.

5.3. Za správu majetku je zodpovedný predseda SKEJ alebo osoba poverená Predsedníctvom. O hospodárení rozhoduje predseda alebo osoba poverená Predsedníctvom so súhlasom ostatných členov Predsedníctva.

5.4. V prípade zániku SKEJ zlúčením s inou verejnoprospešnou organizáciou prechádza celý majetok SKEJ na túto organizáciu. V prípade zániku iným spôsobom prechádza majetok na jednu alebo viacero verejnoprospešných organizácií, ktorých ciele sú blízke cieľom SKEJ.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 20. 7. 2018