Press "Enter" to skip to content

Podporte nás

Esperanto je medzinárodný jazyk, nemôže sa oprieť o prirodzenú podporu svojho národa alebo štátu, o rodených hovoriacich, vzdelávací systém, ministerstvo kultúry, verejnoprávne médiá… Je odkázané na prácu dobrovoľníkov a príspevok nás všetkých. Aby sa mohlo naďalej rozvíjať, rozširovať a jedného dňa sa stať „druhým jazykom pre každého“, musí byť urobené obrovské množstvo práce.

Esperantské hnutie na Slovensku je založené takmer výlučne na dobrovoľnej práci jednotlivcov a neziskových organizácií. Títo ľudia pracujú zadarmo, venujú práci pre esperanto svoj čas, sily a peniaze. Vďaka nim sa na Slovensku konajú kurzy esperanta, rôzne kultúrno-vzdelávacie podujatia či informačné kampane. Preto radi privítame každú pomoc – či už finančnú, alebo pomoc pri organizovaní podujatí, prekladaní a distribúcii informačných materiálov alebo informovaní ľudí vo svojom okolí o esperante.

Zdrojom príjmov SKEJ sú najmä členské príspevky, dary, granty a dotácie. Majetok môže byť použitý na dosahovanie cieľov SKEJ a na zabezpečenie jej vlastnej činnosti. Za správu majetku je zodpovedný predseda SKEJ alebo osoba poverená predsedníctvom.

Z príspevkov sa hradí napr. tlač informačných materiálov, účastnícke poplatky na veľtrhoch, jazykových a kultúrnych festivaloch, čiastočne náklady na organizovanie kurzov, vedomostných súťaží a iných podujatí pre mládež.