Press "Enter" to skip to content

Esperantisto Slovaka

Esperantisto Slovaka estas esperanta gazeto fondita en 1946 aperanta en Slovakio nun kiel organo de Slovakia Esperanta Federacio. Ĝi estas eldonata ĉiun trian monaton, do kvarfoje en jaro kun subtitolo “Socia kaj kultura revue de esperantistoj en Slovakio”.

 

Kiel aboni ES?

Membrokotizo por SKEF: Libervola, sed minimume 10 EUR (inkluzivas sendadon de la elektronika versio de ES)

Abonkotizo por la elektronika versio de ES (sen membreco en SKEF): min. 4 €. Validas kaj por eksterlandanoj, kaj por slovakoj.

Atentigo: nepre sciigu vian retadreson kaj vian pagon anoncu al nia kasisto (vidu sube).

En ambaŭ kazoj uzu la novan kontonumeron de SKEF en FIO-Banko:

IBAN SK72 8330 0000 0026 0082 0124,

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX.

Krom tio eblas pagi al nia UEA-konto: skef-i.

Adreso de Slovakia Esperanta Federacio:

Februárová 2, SK-985 01 Partizánske, Slovakio

Prezidanto: Peter Baláž, peter.balaz@esperanto.sk

Kasisto: Zuzana Pichnarčíková, zuzana.ova@gmail.com, tel. 0910905905.