Press "Enter" to skip to content

Kongres SAT v Bratislave

Medzi 14. a 21. augustom sa v Bratislave, na Slovensku, uskutočnil kongres Celosvetovej beznárodnostnej asociácie, tento rok súčasne s konferenciou Medzinárodnej ligy učiteľov-esperantistov.

Zúčastnilo sa ho vyše 140 účastníkov z 19 krajín. Väčšina prišla z Francúzska, kde má SAT najväčší počet členov. Sobota 14. augusta bola vyhradená na privítanie účastníkov a zoznámenie s mestom.

Oficiálne otvorenie kongresu sa uskutočnilo v nedeľu ráno. Kongres pozdravil Petr Chrdle, predseda miestneho kongresového výboru, nasledovalo privítanie od Alice Komlóšiovej, ktorá načrtla históriu Bratislavy. Pozdrav Renata Corsettiho tlmočil Marija Belošević.

Vo svojej úvodnej prednáške hovoril Jakvo Schram, predseda výkonného výboru SAT, o Eugenovi Lantim, hlavnom zakladateľovi SAT, ktorý sa narodil pred 125 rokmi. Podčiarkol, že Lanti dôsledne odsudzoval fanatizmus, o nič menej rozhodne ako esperantskú politickú neutralitu (čo je o ňom viac známe).

Kongres SAT vo všeobecnosti pozostáva zo štyroch častí: výletov, prednášok, ktoré sa prednostne týkajú politických, alebo jazykových tém, zasadnutí rôznych frakcií SAT a hlavne pracovného zasadnutia, čo je výročné stretnutie asociácie. Výlety sa páčili väčšine účastníkov a určite prispeli k úspechu kongresu.

Možno sa priveľký priestor venoval prednáškam o Slovensku a Bratislave a neboli dostatočne prebrané politické problémy, ktoré určite aj na Slovensku existujú. Veľmi dôležité boli zasadnutia frakcií SAT, skupín ľudí, ktorý zastávajú rovnaký politický postoj a na svojom politickom poli sa snažia prezentovať Esperanto ako najvhodnejší prostriedok na komunikáciu cez jazykové bariéry. Členovia komunistickej frakcie sa dokonca vzdali výletov, pretože mali veľa práce. Komunistická frakcia určite uspeje so súčasným vedúcim, známym aktivistom Stanom Keablom. Ďalšie frakcie, ktoré sa stretli, boli Slobodní, Beznárodnostní, Ekologisti, Dúha (obraňujú právo na iné formy sexuálneho vzťahu, ako gayov atď.). Tento rok bola snaha založiť Humanistickú frakciu, ale diskusia ukázala, že už štatút SAT dobre zvýrazňuje humanistické ideály a vyvstala otázka, či je potrebná osobitná frakcia, ktorej ideály už sú úplne obsiahnuté v samotnej asociácii.

S väčším úspechom ako ako zvyčajne sa zišla mládežnícka sekcia, najmä vďaka konferencii ILEI, ktorá sa uskutočnila v tom istom čase (ILEI sa zaoberá výukou esperanta a má väčšinou mladých členov).

Bola založená Proesperantská sekcia. Doteraz sa SAT výukou a rozširovaním esperanta nezaoberala. Ukázalo sa však, napríklad počas Európskeho sociálneho fóra v St Denis (región Paríža), že je nevyhnutné aby sa SAT zaoberala aj touto témou. Iniciátorom a motorom v pozadí projektu, ktorý môže pomôcť získať nových členov, je Gary Mickle.

Počas politického fóra v utorok 17. augusta sa živo diskutovalo o téme „Poctivý trh (Fair Trade)“. Hlavné pracovné zasadnutia, ktoré niekedy v SAT bývajú miestom búrok, boli tentokrát nezvyčajne pokojné. Boli prijaté stanovy pre Proesperantskú sekciu, ktorá si okrem iného kladie za cieľ informovať o esperante a získavať členov v regiónoch a prostrediach mimo dosah robotníckych esperanských hnutí, najmä na internete, uľahčiť výmenu informácií v prostredí SAT a robotníckych esperantských hnutí a stimulovať diskusiu o informačných stratégiách. Počas diskusie o Esperanto Civito vyplával na povrch takmer jednohlasný kritický postoj k tejto organizácii, hoci väčšina nakoniec hlasovala proti tomu, aby sa o ukončení formálnych vzťahov medzi SAT a touto organizáciou rokovalo.

(Prevzaté z Esperanto revuo, november 2004)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *