Press "Enter" to skip to content

3. kongres SKEF

(redakčné poznámky:
SKEF – Slovenská esperantská federácia
SKEJ – Slovenská esperantská mládež
ERSO – Esperantská regionálna spoločnosť
ESO – Esperantská spoločnosť, Bratislava
MEL – Stredoslovenská esperantská liga
OSES – Západoslovenská esperantská spoločnosť
UEA – Svetová esperantská asociácia)

BREZOVÁ POD BRADLOM, 28. – 30. mája 2004

SKEF-kongres, ktorý organizačne zabezpečovali členovia ESO, sa uskutočnil v príjemne zariadenom Misijnom centre evanjelickej mládeže. Účastníci sa začali schádzať už v piatok predvečer. Večer sa uskutočnilo verejné zasadnutie vedenia SKEF, ktoré poslúžilo najmä na ujasnenie si východísk medzi mladšími a skôr narodenými členmi SKEF a na hľadanie nových členov vedenia.
Kongres samotný začal v sobotu predpoludním spoločným spevom esperantskej hymny. Po popoludňajšom výlete k mohyle M. R. ŠTEFÁNIKA kongres pokračoval predvečernou diskusiou a skončil v nedeľu predpoludním prijatím uznesenia a spevom európskej hymny.
Dobre a skúsene viedla kongres pani Helena SERES, ktorá na úvod požiadala o minútu ticha za kolegov Vladimíra NĚMCA zo ŽILINY (skonal 6. mája 2004), Jozef KRISTIÁNA z DUNAJSKEJ STREDY (skonal 18. februára 2004) a Annu HORŇÁKOVÚ zo SENICE N/MYJAVOU (skonala 17. marca 2004). Predsedovia jednotlivých regionálnych organizácií referovali o ich činnosti (výročné stretnutie MEL sa uskutočnilo v sobotu, bezprostredne pred kongresom), o činnosti a hospodárení SKEF referovala jeho predsedníčka Mária TOMAŠOVIČOVÁ. O činnosti SKEJ referoval Martin MINICH.
Príjmy SKEF od 1. januára do 28. mája pozostávali z členský príspevkov, účastníckych poplatkov za SKEF kongres a za výročné stretnutie v BANSKEJ ŠTIAVNICI a predplatného za Esperantisto Slovaka.
Výdavky tvorili tlač a rozposielania Esperantisto Slovaka, zálohová platba za jeho vydávanie, členské poplatky pre UEA za rok 2003, smútočný veniec a organizačné výdavky.
Mandátna komisia konštatovala účasť 27 delegátov, z toho 7 členov ESO, 2 členov OSES, 13 členov MEL, 1 člena ERSO a 5 členov SKEJ (prítomní boli aj traja hostia z Čiech, Maďarska a Rakúska, posledný dvaja ako čestní členovia ESO.) Do nového vedenia SKEF boli zvolení Juraj GONDŽÚR za predsedu, Peter BALÁŽ za podpredsedu, Mária TOMAŠOVIČOVÁ za hospodárku. Hlavným delegátom v UEA ostal Milan NEUBELER. K redakčnej rade Esperantisto Slovaka, ktoré ostalo pod vedením jeho šéfredaktora Ľubomíra FAJTHA, pribudol Rastislav ŠARIŠSKÝ ako zodpovedný za novinky z internetu a nebohého jazykového redaktora Vladimíra NĚMCA nahradila Magda ŠATUROVÁ.
V diskusii sa prejednávalo eventuálne členstvo SKEF v Európskej esperantskej únii, zmena sídla SKEF v stanovách, členstvo miestnych organizácií v SKEF (SKEJ, ktorá v zmysle stanov SKEF nie je regionálna organizácia, môže byť iba spolupracujúca organizácia), hľadala sa nová redakčná rada Esperantisto Slovaka, bola vypočutá informácia o recenzii novovydanej esperantskej učebnici v Učiteľských novinách a interview s Alicou KOMLÓŠIOVOU a Martinom MINICHOM v Rock FM Rádiu, riešila sa otázka holandských obrazov a knižnice, ktoré boli majetkom SEA, kompletizoval sa kalendár podujatí SKEF na nasledujúci rok, Stano MARČEK bol poverený reprezentovať SKEF na tohoročnom svetovom kongrese v PEKINGU, bol prejavený záujem zúčastniť sa budúcoročného svetového kongresu vo VILNUSE, bola vypočutá informácia o podujatiach SAFE a neostal nepovšimnutý nápad čerpať prostriedky z európskeho fondu pre regionálnu spoluprácu.
Dobrou bodkou za diskusiou bol názor maďarského hosťa Lászlóa TÓTHA z Pécsu, že najprv my musíme dobre ovládať esperanto, inak nemáme právo navrhovať ho ako komunikačný jazyk pre iných; iba praktické každodenné používanie esperanta môže vzbudiť záujem iných.

V uznesení 3. kongresu SKEF sa konštatovalo, že účastníci:
– vzali na vedomie informácie o činnosti regionálnych organizácií (ESO, OSES, MEL) v roku 2003 a o činnosti SKEF v tom istom roku;
– poverili OSES zorganizovať celoslovenské výročné stretnutie v máji 2005 a vedenie SKEF urobiť kroky na získanie informácií o Európskej esperantskej únii a v prípade obojstrannej výhodnosti podať prihlášku počas novembrovej rady SKEF a následne zvýšiť členské v SKEF za rok 2005 o 50 korún.
– schválili návrh činnosti na roky 2004 – 2005; zmenu stanov v bode sídlo, ktoré sa presúva z POPRADU do ŽILINY, redakčnú radu Esperantisto Slovaka, ako nových členov SKEF esperantské kluby zo ŽILINY, MARTINA, LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA a POVAŽSKEJ BYSTRICE (ktoré v zmysle stanov musia podať písomnú žiadosť o prijatie);
– zvolili nové vedenie SKEF, revízora a hlavného delegáta UEA.

Prevzaté z Esperantisto Slovaka 2/2004

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *